I Algemene Gebruiksvoorwaarden

1. Welkom bij Sellgo.be

Welkom bij www.sellgo.be (de “Website”) en dank u voor uw bezoek.

Deze gebruiksvoorwaarden (de “Gebruiksvoorwaarden”) zijn met ingang van 17 maart 2019 van toepassing op ieder gebruik van de website sellgo.be (de “Website”)(zowel via uw mobiele apparatuur als via computer of enige andere applicatie software), op alle diensten die door Sellgo worden aangeboden en op alle overeenkomsten die Sellgo aangaat voor het gebruik van de Diensten en de Website.

Door het bezoeken van www.sellgo.be gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. Sellgo raadt iedereen die gebruik maakt van de Website of van een van deze diensten (als “Gebruiker”) aan, deze Gebruiksvoorwaarden vooraf te lezen. Sellgo kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u dan ook aan ze regelmatig te lezen.

1.1 Voor de categorieën “Betaalde Advertenties” en “Auto’s” gelden er bijzondere Gebruiksvoorwaarden (“Bijzondere Gebruiksvoorwaarden”).

1.2 De Bijzondere Gebruiksvoorwaarden genieten voorrang op de overeenstemmende bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden, die aanvullend van toepassing blijven.

2. Aanvullende voorwaarden voor diensten van Sellgo

Voor de diensten Sellgo Aanbieding voor betaalde advertenties gelden aanvullende gebruiksvoorwaarden.Deze aanvullende gebruiksvoorwaarden zijn een onderdeel van de Gebruiksvoorwaarden, en zullen altijd voorgaan in het geval zij conflicteren met een of meerdere andere Gebruiksvoorwaarden.

3. Bescherming Privacy

In onze Privacyverklaring wordt uitgelegd hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens en hoe we uw privacy beschermen wanneer u Sellgo.be gebruikt.

4. Minderjarigen

De diensten van Sellgo zijn slechts toegankelijk voor minderjarige Gebruikers indien zij daarvoor toestemming hebben gekregen van hun wettelijke vertegenwoordiger of het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd de betreffende handeling zelfstandig verricht.

5.Niet toegestaan gebruik van de Website

De inhoud van de Website mag door de Gebruiker niet worden gekopieerd, gereproduceerd en/of openbaar gemaakt worden behoudens RSS feeds voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten tot een maximum aantal van 100 Advertenties of 100 hyperlinks naar Advertenties. Hiermee wordt bijvoorbeeld bedoeld gebruik in persoonlijke web-blogs of andere persoonlijke websites. Het is de Gebruiker niet toegestaan de inhoud van de Website te wijzigen, anders dan beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden.

Het is de Gebruiker niet toegestaan om persoonsgegevens van Gebruikers die een Advertentie plaatsen op de Website (“Adverteerders”) (waaronder e-mailadressen en telefoonnummers) te verzamelen en/of Adverteerders te benaderen voor het aanbieden van eigen producten en/of diensten.

Het is niet toegestaan om Advertenties namens of in opdracht van derden te plaatsen, tenzij Sellgo daarvoor toestemming heeft gegeven (bijvoorbeeld in het geval van API partners).

6. Misbruik van de Website en de gevolgen hiervan

Voor uw veiligheid en om misbruik tegen te gaan worden e-mailadressen afgeschermd door Sellgo. Uw reactie op een advertentie en eventuele vervolgberichten tussen koper en adverteerder worden via de servers van Sellgo verzonden. Klik hier voor meer informatie.

Voor het melden van illegale en inbreuk makende advertenties, beledigende inhoud en andere problemen verzoeken wij u gebruik te maken van het Meld aan sellgo-systeem; zo kunnen wij er samen voor zorgen dat de site zo schoon en veilig mogelijk blijft. Klachten en oplichting kunt u melden via ons Contactpagina.

Indien wij aanwijzingen en/of klachten van andere gebruikers ontvangen of om andere redenen van mening zijn dat een bepaalde Gebruiker niet handelt in overeenstemming met de wet en/of de Gebruiksvoorwaarden en/of de Privacyverklaring, dan kunnen wij – indien wij daartoe aanleiding zien – om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze gebruikers onder meer de onderstaande maatregelen treffen. Sellgo kan deze maatregelen ook treffen indien u op onredelijke wijze gebruik maakt van de Website, bijvoorbeeld indien uw gebruik andere gebruikers hindert of de goede werking van de Website verstoort:

a. Sellgo kan de desbetreffende Gebruiker uitsluiten van de diensten van Sellgo of bepaalde functionaliteiten voor deze Gebruiker beperken. U kunt hier denken aan bijvoorbeeld schorsing van de account van de betreffende Gebruiker, het verwijderen van advertenties, het beperkt kunnen plaatsen van advertenties of reacties; en/of
b. Sellgo kan een of meerdere Advertenties van de Gebruiker verwijderen zonder restitutie van het door Gebruiker betaald bedrag.

Sellgo kan in het kader van de bovengenoemde maatregelen de persoonsgegevens van de betrokkenen verwerken. Indien daartoe aanleiding is kan Sellgo binnen de grenzen van de wet, de persoonsgegevens van de betrokkenen doorgeven, bijvoorbeeld aan de politie. Hoe dit in zijn werk gaat staat verder omschreven in onze Privacyverklaring.

7. Wij kunnen u niet garanderen

Wij kunnen u niet garanderen dat onze diensten altijd zullen voldoen aan uw verwachtingen. Ook kunnen wij niet garanderen dat de Website foutloos functioneert en/of dat een continue en/of veilige toegang tot de Website of delen daarvan kan worden verkregen.

Alle informatie en getallen op de Website zijn onder voorbehoud  van typefouten.

8. Beperking aansprakelijkheid Sellgo

Wij sluiten, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een Gebruiker lijdt door

(i) gebruik van de diensten van Sellgo;

(ii) het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de Website of delen daarvan;

(iii) onjuiste informatie op de Website;

(iv) afname van diensten van derden of gebruik van gekochte producten via de Website; of

(v) wijzigingen in de diensten van Sellgo of wijzigingen in of op de Website.

9. Wijzigingen van de diensten en de Website

Sellgo kan de Website of delen daarvan te alle tijden wijzigen. Tevens kunnen wij te alle tijden onze diensten wijzigen of beëindigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of beëindiging binnen een redelijke termijn aan te kondigen voordat deze wordt doorgevoerd.

10. Websites en diensten van derden

De Website bevat verwijzingen naar de websites van derden (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner). Sellgo heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website. Indien u vragen over deze regels van websites van derden heeft, dan verwijzen wij u graag naar hun desbetreffende websites. Dit geldt ook voor het gebruiken van de diensten van externe dienstverleners, zoals van betaaldiensten van derden. Het gebruik van deze diensten zal dan onder de (privacy)regels van de desbetreffende dienstverlener vallen.

11. Klachtenregeling

Klachten over de dienstverlening van Sellgo kunt u indienen via het contactformulier. Klachten dienen binnen bekwame tijd nadat u een gebrek in de dienstverlening heeft geconstateerd te worden ingediend, waarbij een termijn van 2 maanden in ieder geval tijdig zal zijn. Klachten dienen volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend. Wij zullen ernaar streven binnen 14 dagen na het indienen van de klacht te reageren. In geval dit niet mogelijk is, zullen wij u binnen 14 dagen na het indienen van de klacht een indicatie geven van de termijn van beantwoording.

II Regels voor het plaatsen van advertenties

1. Sellgo is een advertentieplatform

Sellgo is een platform waar een Adverteerder Advertenties kan plaatsen en een Gebruiker deze Advertenties kan bekijken.

Sellgo is geen partij bij de overeenkomst die tussen een Adverteerder en een Gebruiker tot stand komt. Adverteerders en Gebruikers dienen onderlinge geschillen zelf op te lossen.

2. Algemene regels voor het plaatsen van een advertentie op de Website

2.1  Advertenties die door een Adverteerder op de Website worden geplaatst, dienen aan onderstaande algemene regels te voldoen.Deze aanvullende regels kunnen afwijken van de onderstaande algemene regels. Wij adviseren u om altijd goed op te letten onder welke regels een Advertentie valt.

2.2 Het opmaken van een Advertentie:

a. In iedere Advertentie mag maar één concreet product worden aangeboden of worden gezocht.

b. Elke titel en elke tekst van een Advertentie dienen een omschrijving van het aangeboden of gezochte advertentie te bevatten.

c. Titels en teksten van Advertenties mogen alleen in het Nederlands of in het Engels zijn opgesteld.

d. Het is niet toegestaan om gratis Advertentie meer dan één keer op de Website te plaatsen. Het is niet toegestaan om gelijktijdig meerdere identieke Advertenties op de Website online/ geplaats te hebben. Het is niet toegestaan om hetzelfde object of dezelfde dienst in meer dan één Advertentie tegelijk op de Website aan te bieden. Het is niet toegestaan om met gebruik van meer dan één account meerdere identieke Advertenties of meerdere Advertenties voor hetzelfde object of dezelfde dienst te plaatsen.

e. Indien een Advertentie voor het einde van de initiële Advertentieperiode (of een verlenging van de Advertentieperiode) van de Website wordt verwijderd, is het niet toegestaan om binnen de resterende looptijd van de oorspronkelijke Advertentieperiode een identieke Advertentie of een Advertentie voor hetzelfde object of dezelfde dienst te plaatsen, tenzij daarvoor een gegronde reden bestaat (bijvoorbeeld het per ongeluk verwijderen van de advertentie of wanneerde koop onverwachtniet is doorgegaan).

2.3 Advertentie-inhoud die niet is toegestaan:

a. De titel en de tekst van de Advertentie mogen niet misleidend, onnauwkeurig of onjuist zijn. De titel en de tekst dienen het product dat ter verkoop wordt aangeboden of de dienst die wordt aangeboden juist en helder te beschrijven.

b. Het is niet toegestaan om bepaalde wettelijke rechten, zoals het recht van de Gebruiker op een product dat die voldoet aan de opgegeven specificaties, aan te bieden of te presenteren , bijvoorbeeld door daar een vergoeding voor te vragen of deze alleen tegen vergoeding te respecteren.

c. Een Advertentie mag in ieder geval geen discriminerende, pornografische, beledigende of en bedreigende of opruiende inhoud bevatten. Ook mag de inhoud geen politieke boodschappen en persoonsgegevens van derden bevatten of in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden.

d. Het is niet toegestaan een Advertentie te plaatsen met als enige doel het direct of indirect promoten van een bedrijf.

e. Het is niet toegestaan om foto’s bij een Advertentie te plaatsen die geen betrekking hebben op het aangeboden voertuig

f. Het is niet toegestaan om Advertenties te plaatsen, die enkel zijn geplaatst om kliks op een bepaalde website te genereren.

2.4 Illegale of onrechtmatige advertenties

Het is niet toegestaan advertenties aan te bieden die illegaal of onrechtmatig zijn of waarvan de handel is verboden. Het is ook niet toegestaan om advertenties aan te bieden waarvan de uitvoering illegaal of onrechtmatig is. Klik hier voor een lijst van mogelijk illegale of onrechtmatige producten en diensten. Let op, deze lijst is niet volledig, maar geeft enkel een indicatie: Niet alle handel in de producten of de diensten die op deze lijst staan is verboden, ze kunnen onder omstandigheden wel verboden zijn.

Zowel Adverteerder als Gebruiker dienen zelf altijd goed op te letten bij het aanbieden van en reageren op advertenties. Adverteerders en Gebruikers worden geacht zelf de wet- en regelgeving op het gebied van het desbetreffende advertentie te kennen. Wij raden u aan om bij twijfel nadere inlichtingen of advies in te winnen, bijvoorbeeld op de website van de desbetreffende toezichthouder. Ook hierover bevat de lijst met verdachte of verboden advertenties suggesties.

3. Het plaatsen van een Advertentie

3.1. Mijn Sellgo

Een Adverteerder plaatst zijn Advertentie via de knop ‘plaats advertentie’ op de Website. Voordat een Adverteerder een Advertentie kan plaatsen dient hij eerst in te loggen.

Bij het aanmaken van een gebruikersaccount is het niet toegestaan om een adverteerdernaam te kiezen die een [url] of een gedeelte van een [url] bevat.

Het is niet toegestaan om uw inloggegevens aan derden te verstrekken. Het is niet toegestaan om inloggegevens van derden te gebruiken voor het plaatsen van Advertenties.

3.2. Totstandkoming Advertentieovereenkomst tussen Sellgo en Adverteerder

a. Nadat de Adverteerder heeft ingelogd, kan hij via de button ‘Plaats advertentie’ een Advertentie aanmaken. De Adverteerder kan de Advertentie altijd wijzigen via persoonlijke pagina. Na het alle verplichte velden invullen kan op de button ‘Plaats je advertentie’ worden geklikt. Hiermee komt de advertentieovereenkomst (de “Advertentieovereenkomst”) tussen Sellgo en de Adverteerder bij gratis Advertenties tot stand. Bij betaalde Advertenties komt de Advertentieovereenkomst tot stand op het moment dat de betaalprocedure op de Website is doorlopen.

b. Sellgo bewaart niet gegevens van een Advertentie na verwijdering door de Adverteerder.

3.3. Periode dat een Advertentie op de Website blijft staan
Advertenties waarvoor geen bijzondere regels gelden blijven tenminste 28 dagen op de Website staan, mits aan de daarvoor geldende (betalings-)voorwaarden is voldaan en de Adverteerder de Advertentie niet zelf verwijdert. Voor Advertenties waarvoor bijzondere regels gelden, zult u de voorwaarden op onze Website te zien krijgen, voor het plaatsen van uw Advertentie.

Indien het product dat in de Advertentie wordt aangeboden, wordt verkocht, dient de Advertentie te worden verwijderd. Bij verkoop van het product dat in de Advertentie wordt aangeboden eindigt de Advertentieovereenkomst tussen u en Sellgo, en is Sellgo haar verplichtingen onder de Advertentieovereenkomst volledig nagekomen.

3.4. Opvallen

Bij het opmaken van de Advertentie heeft de Adverteerder de mogelijkheid om zijn Advertentie te laten annuleren via Persoonlijke Pagina.

4. Regels voor het aanbieden van de prijs/betaalmethoden in een Advertentie

4.1. Een Adverteerder mag een Gebruiker in een Advertentie niet verplichten om bepaalde betaalmethoden te gebruiken. Klik hier voor meer informatie over veilig betalen.

4.2. Het is een Adverteerder niet toegestaan om in het prijsveld van de Advertentie alleen een deel van de prijs te vermelden. In de in het prijsveld vermelde vraagprijs dienen alle voor de Gebruiker onvermijdbare kosten(posten) te zijn in begrepen. Dit betekent dat alle kosten die de Gebruiker noodzakelijkerwijs moet maken om het aangeboden voertuig te kopen en te gebruiken, waaronder maar niet beperkt tot verplichte afleverkosten, belastingen, overschrijfkosten en (rij)klaarmaakkosten, in de vermelde vraagprijs dienen te zijn inbegrepen.

4.3. Adverteerders die als ondernemer hun advertenties aan particulieren aanbieden, zijn op basis van de omzetbelasting verplicht prijzen inclusief btw aan te geven in een Advertentie.

5. Melden van illegale of inbreukmakende Advertenties aan Sellgo

5.1. Meldingen van Advertenties in strijd met de Gebruiksvoorwaarden

Het is mogelijk om een verdachte advertentie bij ons te melden. Wij controleren gemelde advertenties en verwijderen deze als daar een geldige reden voor is.
Vind je dat een gebruiker zich verdacht gedraagt, meld dit dan ook bij ons

Waar moet ik op letten bij het melden van een verdachte advertentie?
Wees er zeker van dat de advertentie niet voldoet aan de gebruiksvoorwaarden.
Heb je per ongeluk een advertentie als verdacht bij ons gemeld, dan hoef je dit niet aan ons door te geven.
Als een advertentie ten onrechte is gemeld, ondernemen we geen actie.
Hoe kan ik een verdachte gebruiker melden?

Stuur een e-mail naar contact@sellgo.be en vertel ons wat je verdacht vindt aan het gedrag van de gebruiker. Je krijgt voor deze melding alleen een automatische bevestiging.

6. Wij geven geen garanties

6.1. Adverteerders en Gebruikers dienen zelf voldoende onderzoek te verrichten en zich voldoende te laten informeren voordat zij een Advertentie op de Website plaatsen. Wij voeren geen controle uit op de kwaliteit van de inhoud van de Advertentie, de veiligheid of de rechtmatigheid van de geadverteerde producten of diensten, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van Adverteerders om producten te verkopen of diensten aan te bieden en/of de bevoegdheid van Gebruikers om producten te kopen of de diensten af te nemen. Sellgo.be geeft daarover geen garantie.

6.2. Sellgo kan u ook niet garanderen dat de advertenties die door Adverteerders op de Website worden aangeboden voldoen aan uw verwachtingen.

7. Vrijwaring dienst Advertenties en beperking aansprakelijkheid Sellgo

7.1. Iedere Gebruiker vrijwaart Sellgo voor aanspraken van derden met betrekking tot schade geleden door;

(i) het aangaan van een overeenkomst op basis van een Advertentie,
(ii) het gebruik van via de Website gekochte advertenties; en
(iii) het (beweerdelijk) inbreukmakende en/of anderszins onrechtmatige karakter van de (inhoud van de) Advertentie.

7.2.  De voorwaarden voor de beperking van de aansprakelijkheid van Sellgo zijn opgenomen hoofdstuk I, artikel 6.

8. Wijzigingen

8.1 Sellgo kan de prijzen van de betaalde Advertenties te allen tijde wijzigen. Indien tijdens de looptijd van een Advertentieovereenkomst een prijsverhoging plaatsvindt die meer bedraagt dan het CBS consumentenprijsindex cijfer, dan heeft de Adverteerder het recht deze Advertentieovereenkomst te beëindigen.

8.2. Sellgo kan de Website of delen daarvan, waaronder de advertentieduur, verlengingsmogelijkheden,  de indeling van de Website en zoekopties, te allen tijde en naar eigen inzicht wijzigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging aan te kondigen binnen redelijke termijn voordat deze worden doorgevoerd.

9. De Advertentie kan ook elders worden gepubliceerd

9.1. Sellgo kan de Advertentie en de inhoud daarvan gebruiken voor eigen publiciteitsdoeleinden. Dit houdt onder andere in dat een Advertentie of een gedeelte daarvan door ons via andere distributiekanalen kan worden getoond, zoals op websites die deel uitmaken bijvoorbeeld Facebook, Instagram, websites van derden, in gedrukte media of op televisie.

9.2. Door het plaatsen van een advertentie verstrek je Sellgo automatisch een kosteloze, wereldwijde, onherroepelijke, sub-licentieerbare en overdraagbare licentie om de advertentie en/of (delen van) de inhoud daarvan te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en openbaar te maken (en aan derden toe te staan om te gebruiken en verveelvoudigen) voor marketing-, promotie- en/of advertentiedoeleinden. Je garandeert dat je bevoegd bent deze licentie te verstrekken.

9.3. Wij kunnen voor publiciteitsdoeleinden derde partijen toegang verschaffen tot een Advertentie om het hun mogelijk te maken deze en andere Advertenties te promoten op websites van derden, via e-mail en door middel van andere kanalen. Deze promoties kunnen (delen van) de Advertentie bevatten.

9.4. De opmaak van Advertenties kunnen dusdanig gewijzigd worden dat de Advertenties toegankelijk zijn vanaf mobiele apparatuur of andere software applicaties van derden.

9.5. De Website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner) naar de websites van derden. Deze verwijzingen kunnen ook worden geplaatst in of naast een Advertentie. Sellgo heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website.

III Aanvullende regels

1.  Regels voor het plaatsen van Advertenties

1.1.  In iedere Advertentie mag maar één gsm worden aangeboden. Het is dus niet toegestaan meerdere gsm’s in één Advertentie aan te bieden en/of na verkoop van de gsm de Advertentie te hergebruiken voor een andere gsm.

1.2. Indien de gsm die in de Advertentie wordt aangeboden, wordt verkocht, dient de Advertentie te worden verwijderd.

1.3. De tekst, prijs, eigenschappen en foto in de Advertentie dienen overeen te komen met de aangeboden gsm. Het is niet toegestaan om in het prijsveld in de Advertentie alleen de aanbetaling voor de gsm te vermelden. Het is niet toegestaan om een foto te gebruiken anders dan van de aangeboden gsm zelf (bijvoorbeeld een foto van de website van het gsmmerk of een foto uit een catalogus).

1.4. Iedere Advertentie dient in de juiste rubriek geplaatst te worden. Het is niet toegestaan om andere merken en modellen in de advertentie te vermelden dan het merk en het model van de gsm die in de Advertentie wordt aangeboden. Het is dus ook niet toegestaan om in de Advertentie alle andere merken en modellen te vermelden die de Adverteerder (mogelijk) aanbiedt.

1.4.1. Het is niet toegestaan om in de groep Gsm’s een Advertentie te plaatsen waarin geen gsm te koop wordt aangeboden. Het is dus bijvoorbeeld niet toegestaan een Advertentie ‘gsm te koop gevraagd’ in de groep Gsm’s te plaatsen.
1.4.2. Het is in Advertenties niet toegestaan om reclame te maken of door te verwijzen naar andere websites met rubrieksadvertenties voor gsm’s.
Betaalde Advertenties

1. Betalingen

1.1. De verplichting tot betaling van de prijs geldt vanaf het moment van plaatsing van de Advertentie. Sellgo is gerechtigd om uw gebruik van de Betaal met een klik dienst op te schorten of te beëindigen indien incasso’s op basis van de Betaal met een klik dienst niet kunnen worden uitgevoerd of worden herroepen, ongeacht de reden.

1.2. Sellgo kan (onderdelen van) de Website te alle tijden wijzigen. Tevens kunnen wij onze diensten stopzetten. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of stopzetting aan te kondigen binnen redelijke termijn voordat deze worden doorgevoerd.

1.3. Omzetbelasting

Sellgo brengt 21% Belgische omzetbelasting in rekening op te betalen bedragen voor alle diensten van Sellgo, tenzij anders wordt vermeldt op de Website.